<span id="s1566"><sup id="s1566"></sup></span>

  1. <ol id="s1566"></ol>
    <acronym id="s1566"><sup id="s1566"></sup></acronym>
   1. <ol id="s1566"><blockquote id="s1566"></blockquote></ol><legend id="s1566"><i id="s1566"></i></legend><legend id="s1566"></legend>
   2. <legend id="s1566"></legend>

    1. <acronym id="s1566"><sup id="s1566"></sup></acronym>

     <span id="s1566"></span>

      <legend id="s1566"></legend>
     1. <span id="s1566"></span>
     2. 服務熱線:
      0571-85819992
      當前位置: 首頁 > 檢測項目

      飲用水、地下水

      2016-09-05

      飲用水、地下水

      1 ?

      色度

      生活飲用水標準檢驗方法

      感官性狀和物理指標

      GB/T 5750.4-2006

      2 ?

      渾濁度

      生活飲用水標準檢驗方法

      感官性狀和物理指標

      GB/T 5750.4-2006

      3 ?

      嗅和味

      生活飲用水標準檢驗方法

      感官性狀和物理指標

      GB/T 5750.4-2006

      4 ?

      肉眼可見物

      生活飲用水標準檢驗方法

      感官性狀和物理指標

      GB/T 5750.4-2006

      5 ?

      pH值

      生活飲用水標準檢驗方法

      感官性狀和物理指標

      GB/T 5750.4-2006

      6 ?

      總硬度

      生活飲用水標準檢驗方法

      感官性狀和物理指標

      GB/T 5750.4-2006

      7 ?

      溶解性總固體

      生活飲用水標準檢驗方法

      感官性狀和物理指標

      GB/T 5750.4-2006

      8 ?

      揮發酚

      生活飲用水標準檢驗方法

      感官性狀和物理指標

      GB/T 5750.4-2006

      9 ?

      陰離子合成洗滌劑

      生活飲用水標準檢驗方法

      感官性狀和物理指標

      GB/T 5750.4-2006

      10???? ?

      硫酸鹽

      生活飲用水標準檢驗方法

      無機非金屬指標

      GB/T 5750.5-2006

      11???? ?

      氯化物

      生活飲用水標準檢驗方法

      無機非金屬指標

      GB/T 5750.5-2006

      12???? ?

      氟化物

      生活飲用水標準檢驗方法

      無機非金屬指標

      GB/T 5750.5-2006

      13???? ?

      氰化物

      生活飲用水標準檢驗方法

      無機非金屬指標

      GB/T 5750.5-2006

      14???? ?

      硝酸鹽氮

      生活飲用水標準檢驗方法

      無機非金屬指標

      GB/T 5750.5-2006

      飲用水、地下水

      ?

      15???? ?

      硫化物

      生活飲用水標準檢驗方法

      無機非金屬指標

      GB/T 5750.5-2006

      16???? ?

      生活飲用水標準檢驗方法

      無機非金屬指標

      GB/T 5750.5-2006

      17???????? ?

      氨氮

      生活飲用水標準檢驗方法

      無機非金屬指標

      GB/T 5750.5-2006

      18???????? ?

      碘化物

      生活飲用水標準檢驗方法

      無機非金屬指標

      GB/T 5750.5-2006

      19???????? ?

      生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標

      GB/T 5750.6-2006

      20???????? ?

      生活飲用水標準檢驗方法? 金屬指標

      GB/T 5750.6-2006

      21???????? ?

      生活飲用水標準檢驗方法? 金屬指標

      GB/T 5750.6-2006

      22???????? ?

      生活飲用水標準檢驗方法? 金屬指標

      GB/T 5750.6-2006

      23???????? ?

      生活飲用水標準檢驗方法? 金屬指標

      GB/T 5750.6-2006

      24???????? ?

      生活飲用水標準檢驗方法? 金屬指標

      GB/T 5750.6-2006

      25???????? ?

      生活飲用水標準檢驗方法? 金屬指標

      GB/T 5750.6-2006

      26???????? ?

      生活飲用水標準檢驗方法? 金屬指標

      GB/T 5750.6-2006

      27???????? ?

      生活飲用水標準檢驗方法? 金屬指標

      GB/T 5750.6-2006

      28???????? ?

      鉻(六價)

      生活飲用水標準檢驗方法? 金屬指標

      GB/T 5750.6-2006

      29???????? ?

      生活飲用水標準檢驗方法? 金屬指標

      GB/T 5750.6-2006

      30???????? ?

      生活飲用水標準檢驗方法? 金屬指標

      GB/T 5750.6-2006

      飲用水、地下水

      31???????? ?

      生活飲用水標準檢驗方法? 金屬指標

      GB/T 5750.6-2006

      32???????? ?

      生活飲用水標準檢驗方法

      金屬指標

      GB/T 5750.6-2006

      33???????? ?

      生活飲用水標準檢驗方法

      金屬指標

      GB/T 5750.6-2006

      34???????? ?

      生活飲用水標準檢驗方法

      金屬指標

      GB/T 5750.6-2006

      35???????? ?

      生活飲用水標準檢驗方法

      金屬指標

      GB/T 5750.6-2006

      36???????? ?

      生活飲用水標準檢驗方法

      金屬指標

      GB/T 5750.6-2006

      37???????? ?

      生活飲用水標準檢驗方法

      金屬指標

      GB/T 5750.6-2006

      38???????? ?

      生活飲用水標準檢驗方法

      金屬指標

      GB/T 5750.6-2006

      39???????? ?

      耗氧量

      生活飲用水標準檢驗方法

      有機綜合指標

      GB/T 5750.7-2006

      40???????? ?

      四氯化碳

      生活飲用水標準檢驗方法

      有機物指標

      GB/T 5750.8-2006

      41???????? ?

      1,2-二氯乙烷

      生活飲用水標準檢驗方法

      有機物指標

      GB/T 5750.8-2006

      42???????? ?

      1,1,1-三氯乙烷

      生活飲用水標準檢驗方法

      有機物指標

      GB/T 5750.8-2006

      43???????? ?

      氯乙烯

      生活飲用水標準檢驗方法

      有機物指標

      GB/T 5750.8-2006

      44???????? ?

      1,1-二氯乙烯

      生活飲用水標準檢驗方法

      有機物指標

      GB/T 5750.8-2006

      45???????? ?

      1,2-二氯乙烯

      生活飲用水標準檢驗方法

      有機物指標

      GB/T 5750.8-2006

      46???????? ?

      三氯乙烯

      生活飲用水標準檢驗方法

      有機物指標

      GB/T 5750.8-2006

      飲用水、地下水

      47???????? ?

      四氯乙烯

      生活飲用水標準檢驗方法

      有機物指標

      GB/T 5750.8-2006

      48???????? ?

      苯并(α)芘

      生活飲用水標準檢驗方法

      有機物指標

      GB/T 5750.8-2006

      49???????? ?

      丙烯酰胺

      生活飲用水標準檢驗方法

      有機物指標

      GB/T 5750.8-2006

      50???????? ?

      鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯

      生活飲用水標準檢驗方法

      有機物指標

      GB/T 5750.8-2006

      51???????? ?

      微囊藻毒素

      生活飲用水標準檢驗方法

      有機物指標

      GB/T 5750.8-2006

      52???????? ?

      環氧氯丙烷

      生活飲用水標準檢驗方法

      有機物指標

      GB/T 5750.8-2006

      53???????? ?

      生活飲用水標準檢驗方法

      有機物指標

      GB/T 5750.8-2006

      54???????? ?

      甲苯

      生活飲用水標準檢驗方法

      有機物指標

      GB/T 5750.8-2006

      55???????? ?

      二甲苯

      生活飲用水標準檢驗方法?

      ?有機物指標

      GB/T 5750.8-2006

      56???????? ?

      乙苯

      生活飲用水標準檢驗方法?

      ?有機物指標

      GB/T 5750.8-2006

      57???????? ?

      氯苯

      生活飲用水標準檢驗方法?

      有機物指標

      GB/T 5750.8-2006

      58???????? ?

      1,2-二氯苯

      生活飲用水標準檢驗方法

      有機物指標

      GB/T 5750.8-2006

      59???????? ?

      1,4-二氯苯

      生活飲用水標準檢驗方法

      有機物指標

      GB/T 5750.8-2006

      60???????? ?

      三氯苯

      生活飲用水標準檢驗方法

      有機物指標

      GB/T 5750.8-2006

      飲用水、地下水

      61???????? ?

      苯乙烯

      生活飲用水標準檢驗方法

      有機物指標

      GB/T 5750.8-2006

      62???????? ?

      六氯丁二烯

      生活飲用水標準檢驗方法

      有機物指標

      GB/T 5750.8-2006

      63???????? ?

      滴滴涕

      生活飲用水標準檢驗方法

      農藥指標

      GB/T 5750.9-2006

      64???????? ?

      六六六

      生活飲用水標準檢驗方法

      農藥指標

      GB/T 5750.9-2006

      65???????? ?

      林丹

      生活飲用水標準檢驗方法

      農藥指標

      GB/T 5750.9-2006

      66???????? ?

      對硫磷

      生活飲用水標準檢驗方法

      農藥指標

      GB/T 5750.9-2006

      67???????? ?

      甲基對硫磷

      生活飲用水標準檢驗方法

      農藥指標

      GB/T 5750.9-2006

      68???????? ?

      馬拉硫磷

      生活飲用水標準檢驗方法

      農藥指標

      GB/T 5750.9-2006

      69???????? ?

      樂果

      生活飲用水標準檢驗方法

      農藥指標

      GB/T 5750.9-2006

      70???????? ?

      百菌清

      生活飲用水標準檢驗方法

      農藥指標

      GB/T 5750.9-2006

      71???????? ?

      溴氰菊酯

      生活飲用水標準檢驗方法

      農藥指標

      GB/T 5750.9-2006

      72???????? ?

      滅草松

      生活飲用水標準檢驗方法

      農藥指標

      GB/T 5750.9-2006

      73???????? ?

      2,4-滴

      生活飲用水標準檢驗方

      農藥指標

      GB/T 5750.9-2006

      74???????? ?

      敵敵畏

      生活飲用水標準檢驗方法

      農藥指標

      GB/T 5750.9-2006

      75???????? ?

      呋喃丹

      生活飲用水標準檢驗方法

      農藥指標

      GB/T 5750.9-2006

      飲用水、地下水

      76???????? ?

      毒死蜱

      生活飲用水標準檢驗方法

      農藥指標

      GB/T 5750.9-2006

      77???????? ?

      莠去津

      生活飲用水標準檢驗方法

      農藥指標

      GB/T 5750.9-2006

      78???????? ?

      草甘膦

      生活飲用水標準檢驗方法

      農藥指標

      GB/T 5750.9-2006

      79???????? ?

      七氯

      生活飲用水標準檢驗方法

      農藥指標

      GB/T 5750.9-2006

      80???????? ?

      六氯苯

      生活飲用水標準檢驗方法

      農藥指標

      GB/T 5750.9-2006

      81???????? ?

      五氯酚

      生活飲用水標準檢驗方法

      農藥指標

      GB/T 5750.9-2006

      82???????? ?

      三氯甲烷

      生活飲用水標準檢驗方法

      消毒副產物指標

      GB/T 5750.10-2006

      83???????? ?

      三溴甲烷

      生活飲用水標準檢驗方法

      消毒副產物指標

      GB/T 5750.10-2006

      84???????? ?

      二氯一溴甲烷

      生活飲用水標準檢驗方法

      消毒副產物指標

      GB/T 5750.10-2006

      85???????? ?

      一氯二溴甲烷

      生活飲用水標準檢驗方法

      消毒副產物指標

      GB/T 5750.10-2006

      86???????? ?

      二氯甲烷

      生活飲用水標準檢驗方法

      消毒副產物指標

      GB/T 5750.10-2006

      87???????? ?

      甲醛

      生活飲用水標準檢驗方法

      消毒副產物指標

      GB/T 5750.10-2006

      88???????? ?

      三氯乙醛

      生活飲用水標準檢驗方法

      消毒副產物指標

      GB/T 5750.10-2006

      89???????? ?

      二氯乙酸

      生活飲用水標準檢驗方法

      消毒副產物指標

      GB/T 5750.10-2006

      90???????? ?

      三氯乙酸

      生活飲用水標準檢驗方法

      消毒副產物指標

      GB/T 5750.10-2006

      飲用水和地下水

      91???????? ?

      氯化氰

      生活飲用水標準檢驗方法

      消毒副產物指標

      GB/T 5750.10-2006

      92???????? ?

      2,4,6-三氯酚

      生活飲用水標準檢驗方法

      消毒副產物指標

      GB/T 5750.10-2006

      93???????? ?

      亞氯酸鹽

      生活飲用水標準檢驗方法

      消毒副產物指標

      GB/T 5750.10-2006

      94???????? ?

      溴酸鹽

      生活飲用水標準檢驗方法

      消毒副產物指標

      GB/T 5750.10-2006

      95???????? ?

      氯酸鹽

      生活飲用水標準檢驗方法

      消毒副產物指標

      GB/T 5750.10-2006

      96???????? ?

      游離余氯

      生活飲用水標準檢驗方法

      消毒劑指標

      GB/T 5750.11-2006

      97???????? ?

      氯胺

      生活飲用水標準檢驗方法

      消毒劑指標

      GB/T 5750.11-2006

      98???????? ?

      二氧化氯

      生活飲用水標準檢驗方法

      消毒劑指標

      GB/T 5750.11-2006

      99???????? ?

      臭氧

      生活飲用水標準檢驗方法

      消毒劑指標

      GB/T 5750.11-2006

      100??????? ?

      菌落總數

      生活飲用水標準檢驗方法

      微生物指標

      GB/T 5750.12-2006

      101??????? ?

      總大腸菌群

      生活飲用水標準檢驗方法

      微生物指標

      GB/T 5750.12-2006

      102??????? ?

      耐熱大腸菌群

      生活飲用水標準檢驗方法

      微生物指標

      GB/T 5750.12-2006

      103??????? ?

      大腸埃希氏菌

      生活飲用水標準檢驗方法

      微生物指標

      GB/T 5750.12-2006

      104??????? ?

      賈第鞭毛蟲

      生活飲用水標準檢驗方法

      微生物指標

      GB/T 5750.12-2006

      飲用水和地下水

      105??????? ?

      隱孢子蟲

      生活飲用水標準檢驗方法

      微生物指標

      GB/T 5750.12-2006

      106??????? ?

      總α放射性

      生活飲用水標準檢驗方法

      放射性指標

      GB/T 5750.13-2006

      107??????? ?

      總β放射性

      生活飲用水標準檢驗方法

      放射性指標

      GB/T 5750.13-2006

      上一頁
      下一頁水(包含大氣降水)、地表水、污廢水

      版權所有:杭州市環境檢測科技有限公司 ? 浙ICP備16018293號
      聯系電話:0571-87986193 聯系人:陳穎 地址:浙江省杭州市拱墅區新文路33號2幢(1號樓)5層


      波多野结衣超清无码18部,特级毛片A级毛片免费观看R,亚洲色啦啦狠狠网站五月,香港三级在线播放线观看